Yon demaraj ak fòs pou kongrè a.

Lendi 18 mas la, kongrè 40 ane MPP a te ouvri ofisyèlman! Epi se nan yon anbyans san parèy ke 2 000 delege ak envite te pase premye joune a, chante, danse, jwe pyès teyat ak chan angajman.


Yon rasanbleman festif
2 000 patisipan yo te rasanble bò 9è nan maten pou asiste ouvèti kongrè a. Komite òganizasyon an ak direktè Chavàn Janbatis te pran la pawòl an premye, aprè yo te vin gen plizyè lòt pèsonaj ki te la. Plizyè reprezantan otorite legliz ak leta te deplase pou vin pote soutyen yo bay MPP, tankou: Monseyè Simon Pyè Sentilyen (Evèk dyosèz Ench lan), Komisè Rony Sineyas (direktè depatmantal Polis Nasyonal ench lan), Prezidan sena ayisyen an (Simon Dyesel Dera), Depite Abel Dekolin (mibalè) epi depite Romen Misè (mayisad). Plizyè lòt patnè ki soti nan peyi etranje te pran la pawòl tou pou salye aksyon MPP yo epi lit ke MPP ap mennen an.
Tout diskou sa yo te separe pa kèk dans, chan, teyat elatriye. Yon mistik (se yon ti pyès) te jwe pou raple tout masife, tout enjistis ke peyizan yo ap viktim epi yo montre ladan’l lit peyizan yo ap mennen pou dwa yo respekte. Jounen an te fini avèk inogirasyon biwo santral MPP a kote Evèk la te beni lokal la epi direktè ekzekitif MPP a (Chavàn Janbatis) pete yon chanpay avan yo fè vizit nan lokal la.

…Epi yon pozisyon politik reyafime.
Nan aprè midi, premye konferans lan te prezante sou kòman semèn nan pral ye : Joao Pedro Stedile, fondatè MST (Mouvman peyizan San Tè brezil), Jean Claude Cherubin (yon sosyològ, politològ ayisyen) epi Chavannes Jean Baptiste direktè MPP a, yo te raple kontèks entènasyonal, nasyonal epi yo fè yon analiz angaje.
Sitiyasyon mond lan kritik anpil, n’ap fè fas a pwoblèm mond ideyolojik ak kapitalis, epi selon yo menm se yon siyal pou louvri pòt pou chanjman an. Sèl solisyon pou pèmèt reyalite a gen yon chanjman se etidye, reflechi ak konpreyansyon. Rejyon amerik latin ak karayib la fè fas ak ejemoni ekonomik etazini ak milti nasyonal yo sitou “ milti nasyonal toksik,” tankou: Monsanto k’ap nwi ti peyizan yo.
Sitiyasyon ti peyizan yo an ayiti se premye preokipasyon MPP, enjistis sosyal prezan nan tout rakwen nan peyi a: majorite moun nan popilasyon an ap viv avèk yon (1) dola pa jou, yo pa konsidere peyizan yo tankou moun.
Kòman yo kapab konstwi yon demokrasi si majorite moun nan popilasyon an ap viv deyò reyalite a? Chavannes Jn-Baptiste kare pou di: “ se gras a sosyete sivil la ki reyaji, kèk òganizasyon ki reyaji tankou MPP ki leve kanpe pou di sa ka posib.”

Daprè 3 entèvenan yo, li esansyèl pou ranfòse mouvman mas la pou konbat ennmi prensipal yo ki se: “ bank, milti nasyonal yo epi mòd kominikasyon kapitalis yo ap kontwole a.”

Wè tou