TOUT YON PWOGRAM!

Dekouvri pwogram kongrè a pou 40 lane Mouvman Peyizan Papay (MPP)! Anviwon 2 000 moun pral prezan pandan semèn sa a, soti 17 pou rive 22 mas 2013 la. Nan mitan deba, refleksyon epi plan aksyon se pral okazyon pou mete pwen sou 40 lane sa yo. Mpp ap lite, fè aksyon epi wè gran oryantasyon pou yo swiv diran lane k’ap vini yo.


JOU LENDI 18 LA
Premye joune a te kòmanse ak yon mistik, 20.answit diskou dirijan yo an envite etranje y oak yon seri deklarasyon espesyal ak kèk prim ki te desène.
Tout bagay sa yo te separe ak dans koral Ibolele yon twoup kiltirèl andedan MPP.
A midi, otorite rejyonal yo, lokal, nasyonal, legliz yo tout te envite pou inogirasyon nouvo lokal (Biwo Santral MPP a).
A 6 è yon premye konferans kòmanse sou analiz kontèks entènasyonal ak nasyonal. Sete Joáo Pedro Stedile ki soti nan MST brezil, pwofesè Jan Klod Cheriben ak Chavàn Jan Batis.
Nan aswè nou ta pral pwojte premye pati nan dokimantè ki fèt sou 40 lane MPP a.

JOU MADI 19 LA
Se te konferans pandan tout jounen an.
-  Konferans sou souverènte nasyonal se te pwofesè Michel Souka ak Michel Pyè Lwi (prezidan Fokal, fondasyon pòtoprens epi li se yon ansyen premye minis.)
-  Konferans sou souverènte alimantè, se te Chavàn Jan Batis ki te anime’l.
-  Te genyen konferans sou dapiyanp k’ap fèt sou tè epi bon jan refòm agrè se te Joáo Pedro Stedile ki soti nan MST brezil ki te anime’l ak ekonomis Camille Chalmers (direktè ekzekitif PAPDA (yon ONG an ayiti). Epi direktè nasyonal INARA a midi plizyè mount e vin temwaye sou eksplwatasyon min an repiblik dominikèn nan epi an ayiti.
-  Konferans sou patisipasyon nan lit pou chanjman sosyal la, se te Colette Lespinasse “ki soti nan yon ONG k’ap defann dwa moun, ayisyen y’ap rapatriye an repiblik dominikèn yo) epi Danielle Magloire (yon sosyològ ki soti nan òganizasyon fanm ki rele SOFA) ki te anime’l.
-  Konferans sou patisipasyon jèn yo nan lit pou chanjman sosyal la se te ANNA yon jèn fi ki soti an repiblik dominikèn, epi Anette, yon jèn MPP ki te anime’l.

JOU KI TE MÈKREDI 20 AN
Jounen sa a ta pral konsakre pou refleksyon. Envite ak delege yo, pral repati an 30 atelye kote yo pral debat tèm konferans Madi yo, pou yo tire konklizyon ki pral fè pati deklarasyon final kongrè a.
Nan aprè se refleksyon sou tout dokiman ofisyèl MPP yo, apwouve yo oubyen modifye estate yo.

JOU JEDI 21 AN
Nan maten yon prezantasyon epi gwo deba sou gran oryantasyon MPP pou 10 zan k’ap vini yo answit, yon prezantasyon plan estratejik MPP pou 5 an k’ap vini yo.
Aprè midi dirijan MPP yo pral prezante deklarasyon final kongrè a ki dwe diskite, epi yon rapò finansye an gwo sou tout depans ak bidjè kongrè a. Yo pral remèsye tout enstitisyon, tout manb, epi tout òganizasyon ki te kontribye pou kongrè a te reyalize.
Nan sware, se te gwo fèt, gwoup Ibolele ta pral prezante yon gwo espektak, aprèsa gwo bal popilè.

JOU VANDREDI 22 A
MPP t’ap tan’n 40 000 moun pou gwo mach final la, soti papay pou rive ench. Manifestasyon ta pral vire vil ench lan tou won jis rive sou plas Chalmay Peralt la pout e prezante rezolisyon final kongrè a.

Portfolio

Wè tou