SENPOZYÒM, ENPÒTANS PWODIKSYON KANN AK ANGAJMAN #MPP NAN FÒMASYON POU YON DEVLÒPMAN ENTEGRAL DIRAB.

Daprè yon dyagnostik #MPP te fè nan plizyè komin nan depatman sant lan, li te wè tout pwoblèm, tout andikap ak difikilte pwodiktè kann yo ap fè fas, li te chwazi okazyon semèn JOUNEN ANVIWÒNMAN pou òganize yon SENPOZYÒM soti 2-4 jen 2016 nan “Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan Lakay”, kote li te envite plizyè pwodiktè kann ki soti nan plizyè komin tankou: Mayisad, Sen Michèl, Piyon, Tomond, Mibalè, Leyogan plis kèk lòt envite espesyal kap prezan nan gwo evènman sa a. Tout delege plantè kann yo fanm kou gason te pwofite okazyon sa a pou fè pase tout revandiksyon yo sou zafè pwodiksyon kann nan ki se yon pwodiksyon ki enpòtan nan ekonomi peyizan ak plantè kann yo. Kòdonatè jeneral #MPP a Andrix CONSTANT ki te ouvri pwogram nan, te genyen anpil animasyon.

Anpil pwofesyonèl kann ak pwofesyonèl konferansye te prezan pou diskite ansanm, gade tout kriz ak enpak ki genyen sitou nan anviwònman an. Plizyè tèm te debat men non konferansye yo ak tèm yo te trete:

  • Agr. JEAN Fritzbert Belice, direktè depatmantal ministe anviwònman an te trete tèm: “ Politik gouvènman ayisyen an nan domèn anviwònman ak kriz klimatik la.”
  • Agr. Mulaire MICHEL, kòdonatè ekip teknik MPP te trete tèm: “Politik ak aksyon #MPP nan domèn anviwònman.”
  • Chavannes JEAN BAPTISTE, ansyen direktè #MPP a te trete tèm: “Konsèp souverènte alimantè onivo entènasyonal” epi “Istwa #MPP nan fòmasyon pou transfòmasyon sosyal.”
  • Agr. Magorie ST FLEUR, agwoekològ te trete tèm: “Sitiyasyon alimantè an ayiti ak aksyon #MPP sou souverènte alimantè.”
  • Dr. Camille JOSEPH te prezante diferant reyalizasyon ki fèt nan pwojè PWOFIPA’N lan ki te egzekite ak diferan patnè kote #AVSF ak #MPP fè pati: “Eksperyans PWOFIPA’N nan zafè kann.”

Te genyen plizyè lòt tèm enpòtan ki te dwe trete tankou: “ Wòl òganizasyon peyizan yo nan souverènte alimantè nan peyi dayiti”, “Pwoblematik pwodiksyon, transfòmasyon ak kòmèsyalizasyon” … tan te vrèman kout epi vi tanperati a paske te genyen anpil lapli nan moman an ak anpèchman kèk lòt entèvenan yo pat rive debat. Pwogram nan te chaje, te genyen pwojeksyon dokimantè sou anviwònman, pwojeksyon foto ak videyo sou diferan tip de preparasyon ensektisid natirèl, konpòs, pwodiksyon poud doliv elatriye.

Pwodiktè yo ak lòt envite yo te divize an plizyè atelye pou reflechi, diskite sou tout pwoblematik pwodiksyon kann nan genyen jounen jodi a epi jwenn kèk pwopozisyon ou solisyon a pwoblèm yo. Juslène TYRESIAS, kòdonatris pwogram nan #MPP epi Ghemps DESAUGUSTE avoka, kominikatè te travay nan komite sentèz pou prezantasyon metòd travay atelye yo. Aprè temwayaj pwofesyonèl kann yo, temwayaj moun ki benefisye fòmasyon #MPP atravè listwa li nan diferan domèn, gwoup la te fòme yon komite pou al travay sou kesyon pwodiksyon kann nan peyi a. Pou fini, se moman kote tout delegasyon pwofesyonèl kann yo, envite espesyal yo te vizite tout ekspozisyon rankou: (sistèm pano solè, diferan tip plantil, diferan kalite semans natirèl, diferan tip transfòmasyon ki fèt ak kann, dokiman teyorik fòmasyon #MPP, diferan pwodwi natif natal, diferan kalite transfòmasyon fwi, sal kote yo ekspoze prodwi natirèl yo elatriye) ki te fèt nan plizyè kwen nan Sant Lakay.

“ VIV PWODIKSYON KANN, VIV TOUT PWODWI KI FÈT AK KANN !!! ”

Portfolio

Wè tou