Retwospektiv ak refleksyon:

Jou ki te mèkredi 20 ak jedi 21 mas la te rezève pou reflechi sou òganizasyon an menm, nan limyè yo gwo kesyon ak deba jou madi a ak bilan yo drese sou mouvman an: ki pèspektiv, ki oryantasyon aprè 40 lane ekzistans?


Jounen mèkredi 20 mas la, delege yo ak envite yo divize an 30 gwoup. Chak gwoup yo te dirije pa yon animatè ak yon sekretè k’ap pran nòt refleksyon k’ap fèt yo epi demand patisipan yo. Yo travay sou 10 kesyon ki soti nan konferans madi 19 la. Chak atelye travay yo pote non yon pèsonaj istorik tankou: Hugo Chavez, Jan Jak Desalin, Chalmay Peralt elatriye. Konklizyon atelye yo pral sèvi pou ekri deklarasyon final la.

Jou jedi 21 mas la nan maten, kongrè a prezante tout delege yo ak tout envite yo, gran oryantasyon MPP pou 10 lane k’ap vini yo. Dokiman sa gen ladan’l: bilan 40 lane aktivite MPP, fè yon oto kritik pou yo wè feblès MPP yo epi oryantasyon ki soti nan konklizyon ki te fèt aprè asanble jeneral 6 ak 9 fevriye 2013 la. Pandan okazyon sa a, chak moun ki te la, te kapab bay opinion yo epi poze kesyon. Deba yo te anime, epi diskisyon yo fini ak yon dokiman ke asanble jeneral la te pwopoze. Tèm asanble jeneral la se te:” Yon MPP granmoun nan yon ayiti granmoun” epi se te tèm prensipal kongrè a.

Portfolio

Wè tou