Òganizasyon

Sèl mwayen pou peyizan yo chanje kondisyon lavi yo, se òganize yo. Deviz Mouvman Peyizan Papay se: “ Òganizasyon ou Lanmò”!


Baz MPP se gwoupman yo. Se gwoupman yo ki fonde òganizasyon an. Depi plis pase 30 lane, MPP fòme kad non sèlman pou li men pou lòt enstitisyon nan tout peyi a. Wòl kad sa yo se fòme peyizan yo pou pèmèt yo gwoupe ansanm, gwoupman an reyini yon fwa pa semen ak 12 moun.
Gwoupman an se plizyè moun ki gwoupe yo pou resevwa fòmasyon nan plizyè nivo tankou: Teknik agrikòl, prensip baz lasante men pou yo konnen dwa yo, prensip lidèchip yo ak kòman pou yo pran desten yo an men.

Asanble lokal la fòme omwens ak 7 gwoupman. li reyini yon fwa pa mwa.

Asanble zòn nan fòme omwens ak 4 asanble lokal. Li reyini chak 3 mwa.

Tout asanble zòn yo fòme asanble jeneral MPP. Asanble sa reyini chak ane. Li konpoze ak : 3 delege (1 gason, 1 fanm ak 1 jèn) ki soti nan asanble lokal yo.

Chak 5 lane, asanble jeneral MPP transfòme an kongrè MPP. Asanble jeneral la ak kongrè a se pi gwo enstans nan MPP. Ane sa a, kongrè a gen yon enpòtans kapital : MPP fete 40 lane depi lap mennen lit la.

Wè tou