Mouvman Peyizan Papay (MPP) ak MLAL ENÈJI amelyore kondisyon travay elèv lekòl yo ak sitiyasyon malad yo epi moun k’ap viv nan kominote Labelòn.

Madi 3 fevriye 2015 lan, MPP ak MLAL Enèji, nan kad patenarya ki lye yo ansanm, inogire yon sistèm solè nan katriyèm seksyon an nan zòn Labelòn pou ede elèv lekòl yo etidye, amelyore kondisyon malad yo nan dispansè a epi ofri popilasyon an yon lòt mòd edikasyon ak sante. Elèv nan zòn nan pat gen aksè ak elektrisite, òdinatè ak televizyon epi dispansè a pat genyen refrijeratè pou konsève vaksen ak medikaman.

Nan moman inogirasyon an, te genyen plizyè otorite lokal (politik ak relijye) ak plizyè manb nan kominote a kite prezan. Pou Chavannes JEAN BAPTISTE, direktè ekzekitif MPP “se enpòtan pou soutni jenès la paske avni peyi a depann de jèn yo ki reprezante 60% popilasyon ayisyèn nan."

Koulye a, elèv yo pa itilize lanp tèt gridap ankò paske majorite genyen pwoblèm nan je akoz flanm lanp yo. Abitan ki nan kominote Labelòn yo pa bezwen achte gaz pou mete nan lanp. Grasa sistèm solè sa a MPP mete nan sèvis kominote a, tout elèv lekòl yo kapab etidye leson yo epi prepare devwa yo san pwoblèm, pwofesè ki abite nan zòn nan tou kapab prepare kou yo epi abitan nan kominote a kapab distrè yo (jwe domino, jwe kat, tire kont elatriye).

MPP mobilize pou ede moun ki pi vilnerab yo, moun ki abite andeyò yo, nan chanje sitiyasyon yo (mòd vi yo oubyen fason y’ap viv) avèk modèl edikasyon nou genyen jodya ki vrèman akayik. Elèv yo kapab jwenn aksè ak òdinatè, aprann itilize’l epi yo kapab jwenn anpil enfòmasyon sou plan politik, ekonomik, sanitè ak kiltirèl pa mwayen televizyon ki enstale nan lekòl la. Anplis elèv yo kapab gade fim dokimantè, edikatif epi sa ap pèmèt yo genyen yon bon jan edikasyon. MPP swete pou tout jèn yo kòmanse travay sou yon modèl sosyete ideyal:” yon sosyete kote tout moun egal ego, kote dwa tout moun respekte, kote tout moun jwenn manje pou yo manje, dlo potab pou yo bwè, jwenn bon jan swen santé, jwenn bon jan edikasyon, jwenn elektrisite…”

Kòman viv an bòn sante?

Viv an bòn sante, se viv nan bon jan kondisyon. Selon yon Doktè kite prezan nan inogirasyon sa a, ki travay nan dispansè a epi map site : “enstale yon refrijeratè nan yon dispansè ki andeyò sa vle di anpil bagay, se yon bon bagay paske isit la, moun yo pa gen mwayen pou envesti nan tip materyèl konsa. Prezans refrijeratè sa a fasilite vaksen yo ak medikaman yo byen konsève 24è/24 nan yon tanperati nòmal epi tou pèmèt malad yo jwenn yon swen nòmal nan bon kondisyon. ”

MPP ak MLAL Enèji te jwenn anpil remèsiman nan men popilasyon labelòn nan (elèv yo, otorite lokal yo, direktè lekòl ak paran elèv yo…) pou inisyativ sa MPP ak MLAL Enèji pran nan zòn nan. Pou MPP, genyen anpil bagay enpòtan ki ka chanje vizaj yon kominote: “ yon bon edikasyon ak yon bon sant santé. Se rezon prensipal pou ede jèn yo resevwa yon meyè edikasyon ak yon meyè swen”. Chavannes ajoute pou di:“ malgre tout bagay sa yo, MPP pa leta”. Devlòpman riral se yon bagay difisil, wap jwenn kèk moun satisfè de yon bagay, konsa tou wap jwenn lòt ki pa satisfè. Men MPP ap toujou prezan pou ede kominote yo. Kominote Labelòn nan mande MPP ak patnè li yo pou kontinye akonpaye yo nan travay yo ki ka pèmèt yo devlope zòn Labelòn sou plan politik, ekonomik, sanitè ak kiltirèl.

Wè tou