MOUVMAN FANM YO

Gwoupman fanm yo se yon òganizasyon espesyal, li genyen estrikti pwòp li nan Mouvman Peyizan Papay (MPP).

Yon Mouvman byen estriktire...

Mouvman fanm yo nan MPP genyen pwòp estrikti otonòm yo baze sou menm modèl MPP a. Li genyen gwoupman yo kòm baz, li genyen asanble lokal, li genyen asanble zòn epi li genyen asanble santral. Mouvman fanm nan dirije pa plizyè komite kòdinasyon ki genyen fanm nan tout nivo.
Gen yon komite kòdinasyon gwoupman, genyen komite kòdinasyon lokal, genyen kòdinasyon zòn epi genyen komite kòdinasyon santral fanm yo nan MPP.
Gwoupman fanm yo genyen pwòp estrikti pa yo men yo patisipe nan tout estrikti MPP a. Nan kongrè MPP yo, fanm yo patisipe egal ego, menm kantite fanm menm kantite gason. Sa pa anpeche yo genyen pwòp asanble pa yo pou poze pwoblèm fanm yo.
Nan pwogram MPP yo ak nan tout sektè MPP yo, genyen yon ti kantite fanm ladan yo. Fondatè MPP a te pwopoze pou’l voye pandan senk (5) lane jèn fi yo ale etidye nan inivèsite Pòtoprens ak nan peyi etranje.
Kounye a w’ap jwenn fanm nan tout ekip ak sou ekip nan mouvman MPP a. Nou genyen fanm Animatris, Kontab, Jesyonè, Ekonomis, Doktè, Enjenyè, Agwonòm, Enfimyè elatriye.

…epi an aksyon!

Fanm yo patisipe nan tout aktivite MPP yo, yo genyen menm dwa ak menm devwa nan mouvman an. Men fanm yo genyen pwòp aktivite ekonomik yo nan gwoupman fanm yo. Yo fè agrikilti (jaden ak gadinaj), yo transfòme pwodwi agrikòl: atelye manba pistach, atelye transfòmasyon fwi, atelye kouti, magazen kote yo vann plizyè pwodwi atizana ak magazen kote yo vann pwodwi premye nesesite.
Yo patisipe nan mobilizasyon kont vyolans k’ap fè sou fanm avèk lòt òganizasyon, lòt mouvman fanm. Fanm MPP yo di an granjan: “SAN FANM CHANJMAN PA POSIB.”

Wè tou