Kiyès Jèn Travayè Peyizan nou yo ye?

Jèn Travayè Peyizan (JTP) yo fèt nan yon mouvman ki rele “kiwo” nan legliz katolik. Men pou Chavannes JEAN BAPTISTE, mouvman an manke rantre jèn yo nan aktivite pwodiksyon.

Yon ti istwa
Se pou sa, li vle fonde yon mouvman jèn ki ale pi lwen pase kiwo pandan y’ap sansibilize jèn yo pou yo angaje yo nan travay men sitou nan travay tè. Desizyon pou kòmanse ak fòmasyon premye gwoupman jèn nan te pran nan lane 1979.

Mouvman JTP yo genyen pwòp estrikti li : gwoupman, asanble lokal, asanble jèn epi asanble santral. Se komite kòdinasyon responsab gwoupman yo ki dirije asanble sa a : komite kòdinasyon lokal, komite kòdinasyon zòn, komite kòdinasyon santral. Yo gen dwa patisipe nan tout asanble MPP yo epi yo dwe reprezante 1/3 nan delege MPP nan asanble santral ak nan kongrè MPP yo.

Mouvman jèn nan (JTP) genyen 3 nivo ladan li
PPJTP: (Pre-Pepinyè Jèn Travayè Peyizan), epi ladan’l gen timoun nan laj 5-10 ane. Yo fè pou timoun sa yo kèk pwogram espesyal.
• Genyen PJTP: ( Pepinyè Jèn Travayè Peyizan). Seksyon sa a genyen ladan’l timoun ki genyen laj soti 10 pou rive 15 lane epi yo menm tou, yo òganize kèk pwogram espesyal pou yo.
JTP: ( Jèn Travayè Peyizan), se apati de 15 lane timoun nan kapab vin tounen JTP epi yo kapab rete jiska 30 ane, men jèn ki poko gen plis pase 30 ane yo kapab vin tounen dirijan MPP nan istwa li, MPP deja genyen 3 jèn ki te sekretè jeneral MPP pi wo nivo yon dirijan òganizasyon ka pran.

Aksyon yo
JTP yo gen kèk pwogram espesyal ki kapab enterese jèn yo tankou: Edikasyon seksyèl, espò, mizik. Se yo menm ki kòdone aktivite kiltirèl andedan MPP: chan, dans, teyat popilè. Ou jwenn yo nan IBOLELE (yon gwoup kiltirèl nan MPP li se nanm òganizasyon an). Yo fè pase filozofi, objektif, pwogram, pwojè sosyete MPP vle a nan chan, nan dans, nan pwezi, nan teyat, elatriye.

MPP chwazi pami jèn ki nan mouvman an ki angaje tout bon vre li voye yo etidye nan inivèsite pou yo retounen vin travay nan mouvman pandan 5 ane pou pi piti se yon prensip. Yo kapab rete nan mouvman an pou tout rès lavi yo, se sa MPP ta renmen.
Tout gwoupman jèn MPP yo mennen menm aktivite sosyal, politik ak ekonomik. Se yo menm ki avni mouvman MPP, se espwa nouvo sosyete MPP ap goumen pou li a. Jodia JTP genyen anviwon sèt san (700) gwoupman jèn ak timoun ki bay anviwon dimil (10 000) manb.

Wè tou