KI MOUN NOU YE

NAN WOUT POU 2013, MPP toujou kanpe bò kote peyizan ayisyen yo p ou kontinye òganize yo pou fè respekte dwa yo epi jwenn plas yo nan sosyete a.

MPP pran nesans nan papay 3èm seksyon kominal nan komin Ench, 20 mas 1973. Mouvman Peyizan Papay (MPP) se yon òganizasyon peyizàn ki la pou rasanble tout peyizan ayisyen, tout jèn travayè andeyò òganize yo andedan gwoupman pou fè yo renmen kilti yo epi fè yo pwodwi richès.

MPP gen yon istwa espesyal
Sa rive souvan an ayiti, ni fanm, ni gason toujou konprann devlòpman peyi a chita sèlman sou pwojè. Moun ki jwenn difikilte yo se moun ki riske lavi premye fwa pou kèk bagay. Jodia, MPP ap ofri peyizan yo yon pòt pou soti nan sitiyasyon y’ap viv la. Mouvman Peyizan Papay (MPP), pote plizyè solisyon pou bezwen manb li yo ak popilasyon an.

Mak fabrik MPP
Yon òganizasyon peyizàn malere k’ap lite chak jou pou yo soti nan mizè
Yon òganizasyon ki chita sou solidarite
Yon òganizasyon k’ap rasanble gason, fanm, timoun kelkeswa relijyon li
Yon òganizasyon k’ap defann enterè mas peyizan yo
Yon òganizasyon k’ap batay kont dominasyon ak eksplwatasyon.
Yon òganizasyon ki endepandan

MPP genyen kòm senbòl:

  • Yon pye palmis plante sou yon tanbou.
  • Yon manchèt, yon wou ak yon pikwa.
  • Yon "kòn lanbi".

Pye palmis lan senbolize libète zansèt nou yo te sakrifye pou li a. Yon libète ki chita sou men anpil chay pa lou, egalite, nou tout se frè.
Tanbou a reprezante kilti pèp ayisyen an. Yon pèp rasin li soti nan peyi Lafrik. Kilti peyi afrik la rantre nan venn ak nan nanm pèp ayisyen an.
Zouti yo montre a klè ke MPP se yon mouvman peyizàn k’ap defann agrikilti peyizàn yo, yon agrikilti ekolojik ki respekte anviwònman an epi ki respekte sa nou rele souverènte alimantè a pou jenerasyon k’ap vini yo.
Kòn lanbi a se siyal rasanbleman peyizan yo pou vini nan konbit ak lòt aktivite moun yo konn fè ansanm.

Koulè MPP yo se vèt ak wouj.
Koulè vèt la reprezante espwa pou yon ayiti tou vèt. Yon ayiti k’ap pwodwi manje natif natal (ki sen) pou bay pitit li yo manje, yon ayiti plen pyebwa, yon ayiti kote biyodivèsite a refèt. Koulè wouj la reprezante viktwa pòv malere peyizan yo pral ranpòte sou tout gwo k’ap vale piti, sou tout fòs k’ap simen lanmò, MPP deside lite san pran souf kont tout fòm eksplwatasyon ak dominasyon k’ap fèt sou peyizan malere yo.

Wè tou