KANPAY NASYONAL PLEDWAYE POU AGRIKILTI FAMILYAL PEYIZAN (AFP)

KANPAY NASYONAL PLEDWAYE POU AGRIKILTI FAMILYAL PEYIZAN (AFP)

4G KONTRE (TK, MPP, MPNKP, KROS)/ PAGAI

An prelid ak jounen mondyal aviwònman an kap fèt nan dat 5 Jen an 2022 a, 4G KONTRE òganize jounen sa a nan jounen samdi 4 Jen an yon fason pou evite anpèchman pou deplasman delege yo nan jou dimanch lan. Nan okazyon jounen sa, yon gwo kanpay pledwaye pou agrikilti familyal peyizan demare ak yon mistik sou anviwònman nan Sant Lakay MPP ki nan Papay jounen samdi 4 jen 2022 a ak anviwon 200 delege ki soti nan 10 Depatman peyi a. Tèm kap mennen jounen sa a se: “ Pote kole nan agrikilti familyal peyizan pou Ayiti mèt vant li epi reprann dwa grandèt majè li nan pwodiksyon manje”. Aktivite sa fèt nan lide pou:

• Pèmèt delege 4G KONTRE yo ak òganizasyon alye yo rekonèt responsabilite ak enterè yo genyen pou chache relye ak mobilize ansanm òganizasyon peyizan ki egziste nan peyi a ak lòt sektè nan sosyete a nan kanpay nasyonal pou agrikilti familyal peyizan (AFP), pou asire kanpay la.

• Rann modèl jaden lakou oswa jaden prekay la pi klè pou delege peyizan yo fanm kou gason, degaje enterè peyizan yo genyen nan aplikasyon li, nan respè prensip yon anviwònman sen, pou fè l tounen yon modèl ki mete an Pratik tout bon vre nan peyi a.

Nan jounen sa a, gen yon gwo FWA kote gen tout kalite pwodwi, semans ak manje lakay ki ekspoze.

Alafen jounen sa a, ap gen yon rezolisyon final ak deklarasyon final ki soti pou sisite leta antreprann yon pwosesis kredi agrikòl.
SI N PA PARÈT NAP DISPARÈT!

Ebyen pou n pa disprèt tout bon vre, se nou men m ayisyen ki dwe batay pou Agrikilti familyal peyizan an respekte nan peyi Dayiti.

Wè tou