KAN SOUVERÈNTE ALIMANTÈ/JÈN TRAVAYÈ PEYIZAN (JTP)/ SANT LAKAY/MPP

TÈM: “JÈN ANGAJE NAN KONSTRIKSYON YON AYITI SOSYALIS.”

Se sou tèm sa a jounen lendi premye (1e) Dawout 2022 a, anviwon 300 jèn fi ak jèn gason ki soti nan 10 depatman peyi Dayiti reyini nan Sant lakay pou vin patisipe nan kan dete ke MPP fè chak ane. Yo reyini nan “Sant Lakay“ pou reflechi ansanm sou sitiyasyon peyi a, sitiyasyon peyizan yo ak sitiyasyon jèn yo. Se yon kan ki baze sou souverènte alimantè pandan nap fè teyori pratik, pratik teyori an menm tan refleksyon aksyon, aksyon refleksyon. Premye jounen refleksyon sa a ouvri ak yon mistik kote yo non sèlman chante Im nasyonal peyi a, Im Jèn yo ak Im sosyalis la. Touswit aprè genyen prezantasyon patisipan yo ki fèt pa depatman e aprè Chavannes Jean baptiste fè yon rale sou objektif kan an. Aprè sa jèn yo divize an plizyè gwoup pou al travay nan atelye sou kesyon sa yo:
• Ki sa sosyalis la ye?
• Èske jè yo dwe angaje yo nan travay pou yon Ayiti sosyalis?
• Kòman nou kapab fè sa konkrètman?

Jèn sa yo ap gen pou pase 5 jou plen nan Sant Lakay ap reflechi sou diferan tèm tankou:
1- Refleksyon sou Agwoekoloji/Pratik
2- Refleksyon sou souverènte Alimantè
3- Angajman politik jèn yo
4- Maladi kadyo vaskilè
5- Enfeksyon seksyèlman transmisib
6- Enpòtans alimantasyon, nitrisyon ak bon jan ijyèn kòm kondisyon
7- Lasante yon lòt jan
8. Enpòtans mouvman jèn lan
9. Kriz Anviwònman ak klimatik, yon danje pou planèt la.
10. Travay sou yon plan daksyon jèn yo nan konstriksyon pou yon Ayiti sosyalis

Viv Yon Ayiti Granmoun!

Òganizasyon ou lanmò!

Wè tou