JOUNEN ENTÈNASYONAL DWA FANM YO 8 MAS 2019

JOUNEN ENTÈNASYONAL DWA FANM YO 8 MAS 2019

TEM: “ANN KONTINYE GOUMEN POU DWA FANM YO RESPEKTE.”

Nan okazyon 8 mas 2019 la ki se jounen entènasyonal fanm yo, nan “SANT NASYONAL FÒMASYON KAD PEYIZAN YO SANT LAKAY MPP, Kòdinasyon Fanm MPP a swete tout fanm ak gason ki nan Sal la yon gwo kokenn chenn byenvini ak bòn patisipasyon nan aktivite sa a ki se yon aktivite ki fèt toupatou nan mond lan! Malgre sitiyasyon lavi a ap vin pi difisil de jou an jou, nou swete tout fanm kouraj, kenbe pa lage nan lit pou fè respekte dwa yo antanke fanm espesyalman 200 fanm ak 18 Gason ki reyini sòti nan tout kwen depatman sant lan.

Pou demaraj aktivite sa madam Questamène CENOR ki se manb kòdinasyon Fanm lan epi kòdonatris seksyon edikasyon MPP se moderatris jounen sa a, pou kòmanse ak pwogram lan, li te fè tout moun yo kanpe pou chante “IM PEYI A” ak “IM NASYONAL FANM YO ”.

Premye Konferans lan te demare sou tèm: “Istwa, orijin 8 Mas ak kontèks asanble sa a” ke Kòdonatris Fanm MPP a Madam Gislaine St Fleur anime pou li raple asistans lan sonje ke dat 8 Mas la se yon dat ki senbolize lit fanm yo pou yo jwenn pi bon kondisyon travay, dwa pou yo vote, dwa libète lapawòl fanm yo pandan li fè fanm yo sonje misyon yo se kontinye lite pou fè respekte dwa yo

Aprè yon bon tan animasyon, Philefrant ST NARÉ ke nou konnen sou non Fanfan te anime yon lòt konferans sou tèm: "Dwa Fanm yo nan Sosyete a" kote li montre poukisa yo oblije pale sou dwa fanm se paske diferans sosyete a tabli nan mitan fanm ak gason yo mete fanm sou kote nan tout kote desizyon ap pran, gen anpil aksyon diskriminatwa ak dominasyon ke fanm yo ap sibi nan sosyete a ki egziste anba sipò sistèm kapitalis la epi sistèm patriyaka a. Li pwofite raple enpòtans fanm yo nan lit pou endepandans Ayiti tankou "Anakaona, Sanite Belair, Suzanne Janbatis, Dede, Defile Lafolle, Henriette St Marc, Madanm Morepa ak anpil lòt ankò.

Mèt Abdias Michel ak Philefrant St Naré te kontinye ak seri ekspoze yo kote yo te prezante "Aksyon Fanm yo fas ak vyolasyon dwa fanm yo" Konferansye yo bay asistans lan lapawòl kote plizyè fanm ak gason te eksplike fason yo konprann mòd vi gason ak fanm ap viv nan fanmiy yo se konsa entèvenan yo prezante koz relasyon dezekilibre ki gen nan fanmiy yo ki se divizyon seksyèl travay ke sosyete a kreye nan mitan fanm ak gason answit ki se konsekans dominasyon sistèm kapitalis la ak sistèm patriyakal la se pou sa li plis ke enpòtan pou fanm yo òganize yo pou sosyete a rive chanje leta sa a ki pral fasilite gen aplikasyon respè dwa moun (fanm ak gason) tout bon vre. Mèt Abdias bay kèk pratik ki kapab poze pwoblèm nan relasyon fanm ak gason swa nan fanmiy oubyen nan kominote a tankou: Dwa eritaj, Dwa fanm ki sibi vyòl oubyen kadejak, Dwa timoun adilteren oubyen timoun natirèl yo genyen pou jwi byen papa yo, Dwa fanm ki fè pitit epi papa yo pa vle okipe yo, elatriye.

Fondatè MPP a Chavannes JEAN BAPTISTE, plase mo pa li, kote li prezante sitiyasyon Fanm yo nan konjonkti politik peyi a jodi a kote li di: « jodi 8 mas 2019 la pa jou fèt fanm, se pa jou kote fanm yo ap fete. Men se yon jou lit, batay, kote tout fanm yo reyini jan sa fèt nan tout peyi kote fanm yo ap reflechi sou dwa yo ke mesye yo ap pase anba pye yo, sou sitiyasyon y’ap viv, imilyasyon nan tout nivo…pousantaj fanm reprezantan nan pouvwa Leta se 1%, se pou rezon sa a, tout fanm dwe mobilize yo, òganize yo pou yo reprann dwa grandèt yo menm jan ak tout gason, pou yo okipe tout pòs ki genyen nan enstitisyon Leta yo, nan gouvènman an san diskriminasyon mete fanm nan fanm nou pou fè dwa nou respekte nan tout entegralite paske okenn chanjman pap posib san patipasyon fanm yo …»

“SAN PATISIPASYON FANM YO, OKENN CHANJMAN PA POSIB “

Wè tou