Fòmasyon an animasyon Animasyon Riral MPP : gradyasyon yon nouvèl pwomosyon

32 jèn fanm ak gason resevwa yon sètifika kòm monitè/tris pou chanjman sosyal la nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan Lakay MPP jounen samdi 21 me 2016 la nan kad pwojè pwojè FDH ak MPP ap ekzekite an patenaryia.

Plizyè etidyan ak etidyant soti nan plizyè komin nan depatman sant lan, chwazi pa kòdonatè/tris zòn kote y’ap viv la pou vini etidye Animasyon pou Chanjman Sosyal la nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan Lakay MPP. Etidyan sa yo te pase plizyè mwa ansanm pou etidye premye faz fòmasyon an ki gen plizyè modil ak tèm sa yo:
1- Reyalite la tè
2- Reyalite nasyonal
3- Ekonomi politik ki anglobe 5 grand sosyete daprè teyori maksis nan konstriksyon sosyete yo (primitiv, feyodal, esklavajis, kapitalis, sosyalis)
4- Animasyon pou chanjman sosyal
5- Metòd òganizasyon peyizan
6- Dyagnostik peyizànri

Aprè 45 jou fòmasyon, fòmatè yo jije bon ke tout 32 patisipan sa yo gen kapasite pou ale sansibilize moun nan kominote kote y’ap rete pou yo pran konsyans de sitiyasyon y’ap viv la. Patisipan sa yo resevwa yon sètifika ki di ke yo pran angajman nan lit pou chanjman sosyal la paske okenn chanjman pa posib san konsyantizasyon ak sansibilizasyon moun yo fè pòv yo. Yo gen responsabilite pou al fòme pou pi piti 5 gwoupman avan pou yo kapab resevwa dezyèm faz fòmasyon an kote yo pral gradye epi resevwa yon diplòm kòm animatè/tris pou chanjman sosyal.

MPP klotire premye faz fòmasyon an samdi 21 me 2016 la nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan Lakay MPP epi li pwofite okazyon sa a tou pou lanse yon mesaj bay tout 32 patisipan sa yo ak envite ki te prezan nan gwo evènman sa a:

chanje mantalite moun se pa yon bagay ki fasil, men chanjman sosyal nan peyi dayiti a posib, pa gen pèsòn k’ap vin retire moun yo fè pòv yo nan sitiyasyon difisil y’ap travèse chak jou a, men se yo menm ki dwe òganize yo, gonfle fòs yo, fè makònay pou yo rive nan chanjman sosyal MPP ap pwone a. Lè sa a, n’ap gen yon sosyete san klas kote tout eksplwatasyon ak dominasyon kaba, tout moun ap egal ego, tout moun se moun epi y’ap gen menm dwa, pa gen ni nèg anwo ni nèg anba, tout moun ap jwenn lavi. San òganizasyon, san konsyantizasyon, san sansibilizasyon, san makònay okenn chanjman pa posib!

“ÒGANIZASYON OU LANMÒ”

Wè tou