Fòmasyon «Ekite Jan/Egalite Fanm ak Gason

2 seyans fòmasyon te reyalize sou «Ekite Jan/Egalite Fanm ak Gason epi yon ti kout je sou vyolans k’ap fèt sou fanm, ti fi ak gason» nan komin Sèka Kavajal/Colonmin avèk 25 patisipan.


Nan kad pwojè « Renforcement des capacités de préparation et résilience pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle face aux chocs récurrents des familles les plus vulnérables dans le plateau central» GVC ap ekzekite an patenarya avèk MPP, COOPI, CNSA ak kofinansman PNUD nan 2 komin nan depatman sant lan, pi espesyalman nan komin Sèka Lasous ak Sèka Kavajal. 2 seyans fòmasyon te reyalize pa fòmatris SYLVAIN-THEARD Elimena sou tèm sa yo: «Ekite Jan» egalite fanm ak gason epi yon ti kout je sou « vyolans k’ap fèt sou fanm yo, ti fi yo ak gason yo ». Fòmasyon sa a te fèt Sèka Kavajal nan lekòl miks «Bonne Aubaine» pandan 2 jou soti samdi 5 desanm pou rive dimanch 6 desanm 2015 lan avèk plizyè koup ki yon total 25 patisipan. Patisipan sa yo te soti nan plizyè zòn nan komin Sèka kavajal la tankou: Sant vil, Chenn long, Penkwa, Bwa koulèv, Derapit, Marengwen, Sigerit, Labòk elatriye.

Pou rezon sa a, fòmatris la te site, analize plizyè kalite vyolans ki pi repete ke moun sibi:

  • Vyolans vèbal ou moral, nan itilize gwo vye mo sal/biza, mo biza, itilize mo ki pa egziste.
  • Vyolans fizik, agresyon dirèk sou yon moun, kout baton, kout wòch, kout kouto, kalòt, kout pye, kout pwen.
  • Vyolans seksyèl, fòse madanm ou fè sèks avèw san konsantman’l.
  • Vyolans ekonomik, mizè, grangou fèw fè vyolans sou pwòp mari’w, madanm ou, frè’w ak sè’w oubyen yon moun kelkonk.
  • Vyolans espesifik, se yon seri vyolans byen espesifye ki dirèk epi ki fè moun soufri anpil.
  • Vyolans senbolik, agresyon enteryè lè’w itilize pawòl an parabòl pou mete yon moun nan yon eta enferyè, itilize yon seri imaj pou imilye yon moun. Pèsòn pa vle kwè’l men se yon kalite vyolans li ye tou.

Se konsa 2 jounen fòmasyon sa a te pase kote tout patisipan yo t’ap mande pou fòmasyon an kontinye nan lòt komin yo, sa ka pèmèt fanm yo konnen dwa yo plis epi pou gason yo aprann respekte dwa fanm yo. Egalite fanm ak gason se yonn konprann lòt, yonn soulaje lòt, yonn konprann jès lòt, yonn ede lòt, yonn konplete lòt… lè sa n’ap ka kostwi yon fwaye solid pou tout tan. «San patisipasyon fanm yo, okenn chanjman pa posib.»

Wè tou