FÒMASYON SOU «LEADERSHIP, ANTREPRENARYA AK SISTÈM TRANSFÒMASYON»

Nan kad yon patenarya ant MPP ak CHEFS4KIDS ki kòmanse devlope depi yon ane, CHEFS 4 KIDS ( Chef Fò Kids) ki reprezante pa ATEMA, WENDY ak RICK, 3 ameriken rive reyalize plizyè seyans fòmasyon nan Sant Nasyonal Kad Peyizan yo "Sant Lakay" sou tèm «LEADERSHIP, ANTREPRENARYA AK SISTÈM TRANSFÒMASYON» epi yon lòt fòmasyon sou «IJYÈN ALIMANTÈ». Patenarya sa a, kapab debouche sou plizyè lòt aktivite ki prale nan benefis ak nan sèvis popilasyon Depatman Sant lan ak tout peyi a an jeneral sou plan transfè konpetans ak ranfòsman kapasite fanm ak jèn ki benefisye fòmasyon sa yo a.

Nan fòmasyon «Lidèchip, antreprenarya ak sistèm transfòmasyon» an, yon gwoup 25 fanm ak yon gwoup 27 jèn rive fòme sou kesyon biznis. ATEMA ak WENDY pase 3 mwa ap fòme gwoup antreprenè sa yo pandan plizyè sesyon fòmasyon. Fòmatris yo divize gwoup yo pa kategori sa vle di, tout fanm yo ansanm epi tout jèn yo ansanm, yo evalye gwoup yo epi rele chak grenn moun pou vin prezante plan biznis ou. Aprè yo livre chak grenn patisipan yon sètifika kòm antreprenè.

Aprè fòmasyon sa a, chak patisipan ou antreprenè gen kapasite pou devlope pwòp aktivite ekonomik yo epi pou byen jere l pou rive amlyore kondisyon lavi yo ak fanmiy yo . Se konsa yo konseye chak grenn moun pou retire lespri egoyis, toujou rete kolabore, aprann byen resevwa epi akeyi kliyan yo, sa ap pèmèt biznis chak moun grandi chak jou. Nan kesyon biznis gen anpil rayisans ak mefyans, konfli, polemik...men fòk nou jere yo epi depase pwoblèm sa yo pou nou ka avanse.

Wè tou