EVALYASYON ANYÈL 2015 AK PLANIFIKASYON ANYÈL 2016 NAN SANT NASYONAL FÒMASYON KAD PEYIZAN LAKAY MPP.

Vandredi 18 desanm 2015 lan, reyinyon evalyasyon anyèl MPP a kòmanse ak prensipal manb li yo ki anviwon 80 moun ki divize an plizyè seksyon: «seksyon administrasyon, seksyon edikasyon, seksyon teknoloji, seksyon ekonomik, seksyon kominikasyon, reprezantan fanm ak jèn yo» epi Sarah yon volontè fransè ki prezan nan reyinyon sa a ki travay nan kad pwojè Frères des Hommes ki an patenarya ak MPP. Reyinyon sa a ap dire 5 jou «soti 18 pou rive 22 desanm k’ap klotire ak nwèl MPP fè chak ane a.»

Objektif reyinyon sa a se:

-  Evalye tout aktivite ki te planifye pou ane 2015 lan.

-  Analize tout fòs ak feblès ki te genyen andedan chak ekip nan pwosesis ekzekisyon aktivite yo epi gade ki pwoblèm yo te rankontre epi gade solisyon.

-  Gade ansanm tout aktivite ki te fèt yo ak tout sa ki pat fèt yo epi fè lòt pwopozisyon pou kontinye wè ki posibilite ki genyen pou sa yo ki pat fèt la rive fèt

-  Reflechi sou kesyon politik la ke peyi a ap fè fas chak jou ki yon koz fondamantal pou MPP ak peyizan yo kote y’ap sibi anpil represyon.

-  Fòme kèk gwoup de travay pou al reflechi an gwoup sou yon dokiman Chavannes Jean Batiste ekri «MPP, 43 ANE APRE, 1973-2016, KI BILAN?» ki dekri tout maladi, tout pwoblèm, tout sentòm ke MPP ap fè fas depi aprè 40èm anivèsè li, epi pwopoze kèk remèd, pwopozisyon ak solisyon k’ap pèmèt MPP geri oubyen jwenn yon soulajman pou nouvèl ane 2016 la.

-  Planifye tout lòt aktivite ki pral genyen pou nouvèl ane 2016 la epi mete kanpe yon seri ekip solid nan chak seksyon yo pou kontinye travay nan transparans pou avansman MPP ak respè diyite òganizsyon an fas ak bayè de fon li genyen yo.

Chak seksyon gen yon jou pou prepare yon «MISTIK» ki se yonn nan zouti MPP toujou itilize atravè yon esketch oubyen yon ti pyès teyat san dyalòg, yon imaj, yon chan pou reflechi de yon sitiyasyon kelkonk (swa politik, sosyal, ekonomik, kiltirèl), chak tèm mistik yo dwe yon pati nan reyalite ke peyizan yo ap viv chak jou. Premye seksyon ki te ouvri evalyasyon anyèl la ak yon mistik se te seksyon teknoloji a (ekip teknik MPP a), prensipal tèm ki te trete nan mistik sa a se: «dapiyanp sou tè ak semans» epi se non sa yo (MONSANTO, GRAN DON) ki te pouse refleksyon sa a ale pi lwen. Men peyizan yo ki santi yo se prensipal viktim nan sans sa, paske se yo menm ki dwe mèt tè ak semans. Peyizan yo ak agrikiltè yo fè yon leve kanpe pou di: «ABA MONSANTO, NOU VLE TÈ, NOU BEZWEN BON JAN SEMANS NATIRÈL» pou satisfè bezwen chak jou yo.

Malgre soufrans, kalamite ak represyon MPP ap fè fas, an tèm òganizasyonèl, li toujou egziste epi rete yon modèl kòm òganizasyon peyizan pami tout lòt òganizasyon peyizan ki genyen yo, k’ap travay nan tout peyi a sou plan sosyal, ekonomik, kiltirèl ak politik. Men sa pa anpeche genyen anpil feblès andedan òganizasyon an ni bò kote manb li yo swa nan manke mwayen pou fè yon seri de travay sosyal, swa nan mòd ekzekisyon pwojè a koutèm yo ki deja pa gen gwo bidjè ki te defini anvan pou sa. Nan sans sa a, anpil moun, enstitisyon, ak lòt gwoup pran MPP pou Leta, kòm yon vach letyè ki dwe bay lèt kit li genyen, kit li pa genyen. Tout pawòl sa yo se fo pawòl, MPP ta dwe fè wout, li ta dwe konstwi lekòl (lise, nasyonal), lopital, voye timoun lekòl, bay moun kay, travay elatriye. Malerezman, MPP pa gen okenn mwayen pou fè yonn nan bagay sa yo nou sot site la yo. MPP rete yon senp òganizasyon peyizan k’ap travay nan defann dwa mas la, moun ki pi meprize nan sosyete a, òganize yo pou yo pran konsyans de sitiyasyon y’ap viv la. Sèl mwayen k’ap pèmèt peyizan yo soti nan sitiyasyon yo ye jounen jodia se «ÒGANIZASYON OU LANMÒ».

Wè tou