ELVAJ KABRIT NAN MACHE LAKAY/MOUVMAN PEYIZAN PAPAY (MPP)

Depi plizyè lane Mouvman Peyizan Papay (MPP), yon òganizasyon peyizan, konsakre li nan domèn elvaj, ki se yonn nan pi bon mwayen ekonomik yon peyizan ta dwe fè. Epi MPP fòme anpil jèn fanm ak gason nan domèn elvaj. Sa fè, gen plizyè sektè andedan MPP kontinye ak menm pratik sa a tankou: mouvman fanm lan, gwoupman yo, peyizan yo elatriye. Yo jije bon, se sèl mwayen ekonomik ki ka pèmèt yo peye lekòl ak lòt bezwen pou pitit yo san yo pa pran “KOUT PONYA”.

Sitou nan dènye ane sa yo, kote tè yo pa vle pwodwi manje ankò. Se pou rezon sa a, Raymond LOUIS, yon jèn (Ing. Agronome, Zootechnicien) epi kòdonatè sektè elvaj nan MPP “ankouraje tout moun pou rantre nan domèn elvaj la paske se yon aktivite ki rantab, malgre sa mande anpil envestisman lè ou apèn ap kòmanse. Pa kont, elvaj la gen yon karaktè ekonomik, sitou elvaj kabrit la. Nou pwodwi kabrit ki bay anpil vyann, nou amelyore ras kreyòl yo avèk bouk “BOER” ki se yon ras pou vyann. Nou te kòmanse ak aktivite sa a an oktòb 2014 avèk 149 kabrit, men jounen jodia nou genyen 281 kabrit san konte sa nou vann ak ti piti ki mouri swa pandan y’ap fèt, swa aprè yo fin fèt”.

Portfolio

Wè tou