Dimanch 8 mas 2015 lan, gradyasyon 12èm pwomosyon animatè ak animatris pou chanjman sosyal la.

Dat ki te jounen entènasyonal fanm yo, dimanch 8 mas 2015 lan, 41 moun te gradye nan domèn animasyon pou yon chanjman sosyal nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan « Sant Lakay » MPP. Moun sa yo te soti nan 8 depatman nan peyi dayiti pou resevwa dezyèm faz fòmasyon pou yon dire 45 jou. Chak manm nan pwomosyon an, yo rele "Chalmay Peralt " (yon ewo nasyonal nan ventyèm syèk la), epi te resevwa yon sètifika ki mansyone tout disiplin yo te aprann pandan peryòd fòmasyon an.

Lendi 13 oktòb 2014 la dezyèm faz fòmasyon animasyon pou chanjman sosyal la te kòmanse nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan (Sant Lakay). Patisipan yo te reyini nan Sant fòmasyon pou pran premye faz la (fòmasyon monitè).

Fòmasyon sa a reyalize nan kad pwojè : « Renforcement du MPP dans ses pratiques de formation et d’accompagnement des familles paysannes du Plateau Central » ak patnè li yo Mouvman Peyizan Papay (MPP), Frères des Hommes (Fd’H) ak finansmans Agence Française de Développement (AFD). Daprè anplè fòmasyon an te genyen, li ta dwe dire o maksimòm 55 jou, vi a pwoblèm finansman, patnè yo dekonsè ak direksyon MPP deside fè fòmasyon an nan 45 jou.

Objektif fòmasyon sa a, se :

  • Pèmèt animatè/tris yo gen kapasite monte ak jere koperativ.
  • Ranfòse kapasite animate/tris yo avèk metòd envestigasyon-aksyon
  • Montre impòtans patisipasyon jèn yo nan devlòpman ak lit pour chajman sosyal la.

Pou rive boukle dezyèm faz fòmasyon sa a, fòmatè/tris yo te divize li an plizyè sesyon, nan premye sesyon an nou te etidye legislasyon koperativ, jesyon koperativ, diferant tip koperativ(senp, miltisektoryèl) ak koperativ premye degre, dezyèm ak twazyèm degre, diferan tip prè, kòman kalkile eta rezilta nan yon koperativ ak plizyè lòt tèm enpòtan.

Nan dezyèm sesyon an, nou te etidye tèm sa yo :

  • Metòd òganizasyon peyizàn ak diferant faz ki konpoze’l(enfòmèl ak fòmèl) sou plan ekonomik, sosyal ak kiltirèl. Nan faz fòmèl la, nou te etidye diferan tèm ak reyinyon epi objektif chak tèm ki andanl se faz fòmasyon gwoupman li ye.
  • 5 fòmasyon ekonomik ak sosyal nan listwa ak mak fabrik yo.
  • Konsèp agwo ekoloji, orijin agwo ekoloji ak objektif li.
  • Diferant tip agrikilti ak mak fabrik yo
  • Ti kal konesans sou Dwa ak lalwa(sou fanm, timoun ak tè)
  • Patisipasyon fanm yo nan lit pou chanjman sosyal poum site sa yo Selman.

Nan twazyèm epi dènyè sesyon an nou te rantre pi fon nan metòd envestigasyon aksyon an/metòd envestigasyon patisipativ ki repati (metòd envestigasyon-aksyon/ metòd envestigasyon patisipativ, montaj dokiman pwojè, kad lojik...).

Se a pati de tèm sa a, nou ta pral etidye diferan gran moman ak faz ki gen andan envestigasyon aksyon an.

Nou te travay san pran souf nan gwoup atelye malgre travay la pat fasil. Kote dimanch ki te 8 mas 2015 lan, Mouvman Peyizan Papay ak reprezantan kèk nan patnè li yo te rive gradye 41 Fanm ak gason nan domèn animasyon pou chanjman sosyal kote direktè ekzekitif MPP a te remèt chak gradye yon sètifika.

Chak animatè/tris te angaje yo nan fason yap pote sipò yo ak kominote kote yap viv pou rive chanje mòd sosyete sa a.

Wè tou