CIEDEL nan patenarya ak FDH/AVSF/MPP, òganize 5 jou fòmasyon sou Enjenyeri Fòmasyon nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan Lakay.

Nan kad relasyon ki genyen ant Centre International d’Etude pour le Développement Local (CIEDEL)/Mouvman Peyizan Papay (MPP)/Agronomes et Veterinaires Sans Frontières (AVSF)/Frères Des Hommes (FDH), yon seyans fòmasyon kòmanse jounen lendi 9 fevriye 2015 lan nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan Lakay. Pascale VINCENT yon antwopològ (se syans ki etidye konpòtman moun), yon jiris epi manb CIEDEL ki soti nan peyi Lafrans, vini nan MPP pou òganize yon seminè fòmasyon pandan senk (5) jou sou kòman pou MPP fè fòmasyon.

Nan seminè fòmasyon sa a te genyen 9 patisipan, 8 nan yo se te manb ekip fomatè/tris MPP ki pami yo te konn fè fòmasyon nan domèn agwoekoloji epi fòmasyon sou animasyon pou chanjman sosyal. Answit, genyen Sarah HOPSORT, yon volontè fransèz ki soti nan peyi Lafrans ke Frères Des Hommes (FDH) voye an ayiti espesyalman nan MPP pou travay nan zafè fòmasyon ki te asiste misyon sa a.

Pascale VINCENT, deja fè anpil fòmasyon pou jèn ak granmoun nan domèn devlòpman lokal ak tèritoryal nan peyi Lafrans ak nan plizyè kote nan mond lan. Plis fòmasyon li anime, se pou kad pwofesyonèl k’ap travay nan òganizasyon peyizàn, ONG epi pafwa nan sèvis leta. Nan menm domèn sa yo, nan misyon li yo, li konn apiye yon seri òganizasyon nan kad fòmasyon.

Objektif seminè fòmasyon sa a, se pèmèt Mouvman Peyizan Papay (MPP) kapitalize fason li te konn fè fòmasyon nan domèn animasyon pou chanjman sosyal la, yon fason pou MPP kapitalize nan tout aktivitel yo sitou: nan konesans teknik ak agwoekoloji epi fason li akonpaye peyizan yo nan domèn agwoekolijik la.

Li te kesyon pou te genyen yon echanj avèk ekip fòmatè kad MPP a pou mete an valè eksperyans yo epi ranfòse kapasite yo nan domèn fòmasyon. Objektif la menm se ranfòse ekip fòmatè MPP a ki yo menm tou pral ranfòse lòt kad andedan mouvman an, sa vle di fòmatè pou fòme fòmatè.

Fòmatris la wè fòmasyon MPP te konn fè yo bon, enteresan anpil epi yo plis panche nan domèn agwoekoloji. Li eksplike ankò pou di, li wè ekip MPP a reyini ansanm pou evalye travay yo fè, gade ansanm feblès ak fòs epi ranfòse yo avèk plis fòmasyon. Li fini pou’l di: “ gen yon bòn kolaborasyon nan mitan ekip sa lakoz travay fèt byen”.

Wè tou