BIWO SERE POU CHOFE/SPC

Sere PouChofe/SPC se yon Koperativ Epay ak Kredi ki gen syèj sosyal li nan “Biwo Santral MPP” a nan Papay tou pre Vil Ench, li ouvri pòt li chak jou (lendi a samdi 9h AM pou 4h PM). Koperativ sa a egziste depi 30 Avril 1976 jis jounen jodia sou non “SERE POU CHOFE/SPC”.

Sere Pou Chofe/SPC genyen kòm chan daksyon tout rejyon Plato Santral la. Li kapab makònen ak lòt SPC nan lòt kwen peyi a.

Objektif Sere Pou Chofe/SPC se:
-  Kraze kout ponya
-  Aprann manb yo fè ekonomi
-  Prete yo anka bezwen
-  Aprann yo kenbe pawòl yo, pwomès yo fè
-  Fasilite devlòpman kominote a etan l’ap ede manb yo devlope agrikilti, elvaj,
atizana, komès elatriye
-  Ede tout pòv malere yo ki plat atè leve tèt yo
-  Pèmèt manb yo devlope konfyans antre yo
-  Ede manb yo pratike Solidarite antre yo
-  Lanse yo nan chemen pwogrè, chemen devlòpman.

Malgre sitiyasyon ekonomik peyizan yo trè kritik, men yo toujou fè jefò ak sa yo genyen pou yo pase vin siyen kanè yo chak mwa. Lòt avantaj Koperativ la ofri yo ankò yo kapab prete ti lajan ak yon to enterè trè ba swa pou fè: komès, jaden, elvaj, kreye aktivite pwodiktiv pou’n site sa yo sèlman.

“SI’W PA SERE OU PAP KA CHOFE”

Wè tou