40 ane, 40 000 moun nan lari!

Jou Vandredi 22 mas la, objektif MPP te fikse a reyisi, se anviwon 40 000 moun e menm plis ki rasanble pou mache, soti nan Papay jis rive nan vil Ench, pou souverènte nasyonal epi lite kont tout fòm enjistis sosyal.

Vandredi, bò 11è, anpil kamyon chaje, rive nan Sant Nasyonal Fòmasyon Kad Peyizan Lakay (MPP).

Avèk èd MPP kite mete mwayen transpò ak MPNKP, plizyè milye moun ki soti nan 10 depatman peyi a te vin soutni MPP. Yon gwo kamyon ki pote mizisyen yo ak yon lòt kamyon ki pote jèn kap fè animasyon pou asire anbyans lan. Anpil moun avèk mayo wouj sou yo ak chapo pay nan tèt yo sou wout la y’ap chante, y’ap danse. Lè mach la rive nan vil Ench, lòt moun te vin ogmante foul la jis rive sou plas Chalmay Peralt pou t’al koute deklarasyon final kongrè a:

Chavannes JEAN BAPTISTE mande sitwayen yo pran responsabilite yo, rete solidè nan defann souverènte nasyonal la pou mete fen nan èd k’ap soti nan peyi etranje. L’ap plede pou 15% bidjè nasyonal la dwe konsakre nan agrikilti, nan pwodiksyon nasyonal la epi 10% nan pwoteksyon anviwònman an. Objektif te fikse pou chak ayisyen plante « 5 pyebwa ». Sa ap bay 50 milyon pye bwa chak ane, lè sa peyi a ap rebwaze, tè a ap pwoteje pap genyen ewozyon.

Senatè JEAN William Jeanty ak anpil reprezantan laprès (Haiti Près Network, RFI, Radyo Metwopòl, Tele ginen, Tele Star, Tele Pam, elatriye). Tout te prezan pou kouvri evènman istorik sa a. Rive gen 40 000 moun nan lari pat yon rèv men li te yon reyalite epi sa te menm depase sa’n t’ap tan’n.

Kongrè a te byen fini, sa montre enfliyans MPP nan sosyete sivil la, andedan plato santral la ak andedan peyi a.

Temwayaj
Emmanuel ISRAEL, manb komite òganizasyon kongrè a
«nou òganize mach sa a pou nou fè pase tout revandikasyon nou yo epi rasanble plis moun posib. Nou konnen byen jodi a nou anviwon 40 000 moun. Plis gen moun se plis revandikasyon nou yo ap pi byen pase.

Saint Louis, manb MPNKP
«Nou kapab montre nou tris ak pwoblèm ke nou rankontre nan peyi sa a epi nou bezwen chanjman. Peyizan yo pa gen respè, yo pa patisipe nan desizyon k’ap pran nan peyi a, ki pa bon pou nou. Mwen nan lari a jodia pou nou manifeste kont move bagay. Peyi a se pou nou, nou pap bay lòt moun li. Peyizan yo dwe genyen fòs paske se yo menm ki plis nan peyi sa a».

Flavio Barbossa, yon brezilyen, manb Via Campesina
“Kongrè sa a, se te yon moman trè enpòtan anpil pou ranfòse konesans ak konsyans peyizan yo nan peyi a. Mach la reveye peyizan yo pou yo konnen tout sa yo genyen pou yo chanje reyalite peyi a, absans envestisman nan agrikilti peyi a. Pou tout sa, mwen panse se yon gwo moman pou Mouvman Peyizan Papay (MPP), ki fòs nou genyen, ki kolaborasyon nou genyen pou chanje reyalite nap viv la ki nan moman sa yon gwo pwoblèm pou peyizan an”.

Wendy Flick/UUSC,
“Depi 10 ane m’ap sipòte MPP. Se yon gwo bagay pou mwen pou semèn sa a paske premye fwa mwen te vini nan MPP, se te nan kongrè trantyèm (30èm) anivèsè MPP a. Mwen wè tout travay MPP fè pandan 10 ane a, tout fòs ki te mobilize dèyè peyizan yo te parèt tankou yon anvi ak bèl lide ke yo genyen pou te mete solisyon yo mete anplas. Pandan mach la se te yon plezi pou mwen mache pami yon foul moun ayisyen konsa. Mwen te santi vrèman yon solidarite nan mitan manb yo.

Portfolio

Wè tou